Leverandørbetingelser

Leverandør skal gjennomføre Leveransen med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje.

Leveransen skal være i overensstemmelse med kravene i kontrakten / bestillingen, og skal oppfylle alle krav til art, mengde, kvalitet, egenskaper og innpakning som følger av kontrakten / bestillingen.
Leveransen skal være egnet for det tiltenkte formål og være fri for rettslige mangler av alle slag.

Leveransen skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og være fagmessig utført, dokumentert og/eller kontrollert av kvalifisert og autorisert personell der dette kreves.

Leverandør som utfører tjenester skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med gjennomføring av leveransen, og skal på Fuel-service og deres kundes anmodning kunne legge frem dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger.

Ved endringer i lover, forskrifter og offentlige bestemmelser som får betydning for leveransen og som trer i kraft før avtalt levering skal finne sted, er leverandør forpliktet til å utføre endringsarbeid i henhold til disse.

Leverandør skal ikke overlate vesentlige deler av leveransen til underleverandører uten Fuel-service og deres kundes skriftlige samtykke. Slikt samtykke fritar ikke leverandør for noen plikter etter avtalen.

Fuel-service eller deres kunde skal ikke anses som arbeidsgiver for leverandørens personell selv om slikt personell utfører tjenester i samarbeid med Fuel-service. Leverandør skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som anses uegnet til å utføre tjenester omfattet av avtalen.

Dersom leveransen ikke er i henhold til Fuel-service eller deres kundes krav, skal Fuel-service så raskt som mulig skriftlig varsle leverandør om at leveransen ikke er akseptert, samt årsaken til dette. Vi foretrekker leverandører som oppfyller de samme krav til overordnet HMS policy og samfunnsansvar som oss.

Leverandør er ansvarlig for at fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev, maskinførerbevis og sertifikater e.l. som er nødvendig for gjennomføring av leveransen. Fuel-service og deres kunde har på anmodning rett til å kontrollere slike opplysninger.

Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne avtalen innehar gyldige arbeidstillatelser.

Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes. Fuel-service kan gjennom skriftlig varsel avbestille leverandørens tjeneste helt eller delvis med umiddelbar virkning. Fuel-service kan gjennom skriftlig varsel kreve utsettelse av tjenesten som leverandøren yter, samt regulere virkningen av slik utsettelse.

Tilleggsarbeid/ annet utover Fuel-service forståelse av tjenesten: Leverandør er pliktig til tydelig å informere om kostnader som ikke kan oppfattes som naturlig for Fuel-service når bestillingen gjøres.

Leverandør har ikke mulighet til å fakturere Fuel-service for kostnader som ikke er avklart eller forstått for Fuel-service. Et eksempel kan være der Fuel-service ber om en tilpasning av produkt/ tjeneste. Leverandør er da pliktig til å opplyse om eventuelle kostnader. Velger leverandør å utføre tjenesten/ tilpasningen uten å informere om eventuelle kostnader i forkant, kan Fuel-service velge å ikke betale for tjenesten.

Fakturering fra leverandør skal kun skje ved EHF, eller opplasting av faktura direkte til vårt fakturasystem . Fuel-service godtar kun faktura fra leverandører som er registrert som leverandør med inngått leverandøravtale. Link til registreringsskjema for leverandører, blir tilsendt per e-post ved første bestilling til leverandør. I samme e-post får leverandøren informasjon om hvordan sending av faktura på EHF alternativt opplasting av faktura skal foregå.

Faktura sendt fra leverandører som ikke har registrert seg i vårt system, vil bli avvist. Faktura fra leverandør må være mottatt senest 10 dager etter utførelse av oppdraget. Fuel-service forbeholder seg retten til å kun betale deler av faktura om faktura sendes senere enn 2 måneder etter utførelse/ leveranse.

Fuel-service aksepterer ikke rentenota eller purregebyr på summer under kr.: 5000,-

Leverandøren er pålagt å behandle opplysninger om Fuel-service og deres kundes virksomhet som konfidensielt, og alle papirer og elektronisk kommunikasjon er unntatt offentligheten også etter at avtaleforholdet opphører.

I tvister skal Oslo tingrett / forliksråd være verneting for partene. Leverandør aksepterer med dette at de ikke benytter mulighet for å sende konkursvarsel som innkrevingsmetode uten dette har passert via forliksråd/ tingrett som første instans.

Leverandør er pliktig til å levere det som avtales. Dette gjelder også muntlige avtaler.

Når leveransen, eller deler av leveransen, faktureres etter faktisk medgått tid, skal leverandørens personell daglig fylle ut timelister. Fuel-service skal godkjenne timelister før evt en faktura til Fuel-service kan finne sted. Godkjenning av timelister, gir ingen automatisk godkjenning av fakturaer for medgått materiell, innleie av maskiner etc. Enhver fakturering skal på forhånd godkjennes av Fuel-service.

Ved leie av utstyr/maskiner bærer ikke Fuel-service ansvar for hendelser der utstyr blir skadet, stjålet, eller kommer bort under transport. Leietiden beregnes fra faktisk leie og ikke i tilfeller der transportør uten Fuel-service sin kontroll mister varen eller den blir forsinket under transport.

Bestillinger/kjøp som innebærer bindingstid aksepteres bare ved godkjenning av Daglig Leder. leverandør er ansvarlig for å sjekke at bestilling er signert av person med prokura innehaver for selskapet.

SwedishDanishFinlandEnglish
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter